Partners

Project CPO Mantgum 2.0 is mede tot stand gekomen door onze partners

Provincie Fryslân heeft een subsidie verstrekt uit het Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016

Rabobank heeft een subsidie verstrekt uit het Stimuleringsfonds

Landschapsbeheer Friesland ondersteunt het CPO Mantgum met hun kennis en expertise

Wilt u ook onze partner worden, neem dan contact op met het bestuur of stuur een mail naar cpomantgum@gmail.com